...

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์