คณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81128
81131
81130 http://www.nurs.chula.ac.th fonac@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล
คณบดี รศ.ดร.วราภรณ์ ชัยวัฒน์ 81133, 81153 81130
รองคณบดี ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ 81138, 81150
รองคณบดี ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ตรีนัย 81139, 81157
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางกมลวรรณ ดิษยะกมล 81124
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนันทิยา ตงสาลี 81135
หน่วยประชาสัมพันธ์ สารบรรณ และงานอาคารสถานที่ นางจริยา ชุ่มเมืองเย็น 81128
หน่วยสารบรรณ นางสาวศิริไรยา บุญมีมา 81128
หน่วยการเจ้าหน้าที่ นางศุภวรรณ อนุกูล 81128
หน่วยอาคารสถานที่ นางพัชรีพร สิริคุปต์โภคากร 81126
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ นายวิวัฒน์ พงศธรกวี 81126
หน่วยการเงิน นางสาวจามจุรี ทวีรัตน์ 81126
หน่วยบัญชี นางสาวนันทนา มเหศศิริ 81126
หน่วยประกันคุณภาพ นางศศิวิมล อาจคงหาญ 81134
เลขานุการคณบดีและหน่วยกิจการพิเศษ นางกันยา พิทยาวัฒน์ 81134
หน่วยพัสดุ นางสาวญาณิศา มโนภักดี 81127
หน่วยนโยบายและแผน นางบงกชรัตน์ รักเกียรติเผ่า 81128
หน่วยหลักสูตรการเรียน การสอนและประเมินผล นายนที เชี่ยวสุวรรณ 81131
หน่วยกิจการนิสิต นางสาวจริยา ใยอิ้ม 81131
หน่วยบริการวิชาการ นางสาวชมนาด มาดนาค 81129
หน่วยวิจัยและวารสาร นายธีระพงษ์ ยุพากิ่ง 81129
ศูนย์เครือข่ายและนวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาวปาริชาต รัตนสิมานนท์ 81132
ปรับปรุงล่าสุด: 1 ตุลาคม, 2018 - 15:44