คณะพยาบาลศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
81128
81131
81130 http://www.nurs.chula.ac.th fonac@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล
คณบดี รศ.ดร. สุรีพร ธนศิลป์ 81125 81130 s_thanasilp@hotmail.com
รองคณบดี รศ.ดร.จิราพร เกศพิชญวัฒนา 81136, 81158
รองคณบดี ผศ.ดร. รัชนีกร อุปเสน 81137, 81150 rkertchok@yahoo.com
ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการคณะกรรมการบริหารคณะฯ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ ตรีนัย 81157 streenai@hotmail.com
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางยุภา จันทร์นิเวศน์ 81124 yupa.c@chula.ac.th
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนันทิยา ตงสาลี 81135
หน่วยประชาสัมพันธ์ อาคารสถานที่และยานพาหนะ นางจริยา ชุ่มเมืองเย็น 81128
หน่วยสารบรรณ นางปรารถนา อัคนิบุตร 81128
หน่วยการเจ้าหน้าที่ นางศุภวรรณ อนุกูล 81128
หน่วยคอมพิวเตอร์ นางพัชรีพร สิริคุปต์โภคากร 81126
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ นายวิวัฒน์ พงศธรกวี 81126
หน่วยการเงิน นางสาวจามจุรี ทวีรัตน์ 81126
หน่วยบัญชี นางสาวนันทนา มเหศศิริ 81126
หน่วยบริหารคุณภาพองค์กร นางศศิวิมล อาจคงหาญ 81134
เลขานุการคณบดีและหน่วยกิจการพิเศษ นางกันยา พิทยาวัฒน์ 81134
หน่วยพัสดุ นางสาวญาณิศา มโนภักดี 81127
หน่วยนโยบายและแผน นางบงกชรัตน์ รักเกียรติเผ่า 81128
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางนันทิยา ตงสาลี 81135 nantiya.t@chula.ac.th
หน่วยหลักสูตรการเรียน การสอนและประเมินผล นายนที เชี่ยวสุวรรณ 81131
หน่วยกิจการนิสิต นางสาวจริยา ใยอิ้ม 81131
หน่วยบริการวิชาการ นางสาวชมนาด มาดนาค 81129
หน่วยวิจัยและวารสาร นายธีระพงษ์ ยุพากิ่ง 81129
ศูนย์เครือข่ายและนวัตกรรมการเรียนรู้ นางสาวปาริชาต รัตนสิมานนท์ 81132
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ นางสาวชลิรสา อุณรุท 81121 81122