สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80069-70,80081-84,80093 (ฝ่ายการเงิน)
80071-73 (ฝ่ายการบัญชี)
80045 ,80080 (ฝ่ายการพัสดุ)
80051-53 (ธุรการ)
80068 (ฝ่ายการเงิน)
80072 (ฝ่ายการบัญชี)
80078-79 (ฝ่ายการพัสดุ)
80052 (ธุรการ)
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักฯ

น.ส.จริยา ลาภวรกิจชัย 80050 80050 Chariya.la@chula.ac.th

หัวหน้ากิจกรรมธุรการ

นางจำเริญ ฮวดศรี 80053 80052 Jumroen.H@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายประสิทธิ์ เอื้อสถาพรกิจ 80068 80068 Prasit.U@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี

น.ส.เอื้อมพร อินทภา 80043 80072 Auemporn.I@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ

น.ส.ธิติพร บุญทวี 80074 80078 Thitiporn.b@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดหาพัสดุ 1

....... 80075 80078

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดหาพัสดุ 2

นางปัทมา พิมพิสัย 80049 80078 Pattama.p@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ

...