สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-0069-70(ฝ่ายการเงิน)
02-218-0071-73 (ฝ่ายการบัญชี)
02-218-0079-80 (ฝ่ายการพัสดุ)
02-218-0051-53 (ธุรการ)
02-218-0068 (ฝ่ายการเงิน)
02-218-0072 (ฝ่ายการบัญชี)
02-218-0078-79 (ฝ่ายการพัสดุ)
02-218-0052 (ธุรการ)
http://www.ofas.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักฯ

น.ส.จริยา ลาภวรกิจชัย 80050 80050 Chariya.la@chula.ac.th

หัวหน้ากิจกรรมธุรการ

นางจำเริญ ฮวดศรี 80053 80052 Jumroen.H@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายประสิทธิ์ เอื้อสถาพรกิจ 80068 80068 Prasit.U@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี

น.ส.เอื้อมพร อินทภา 80043 80072 Auemporn.I@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ

น.ส.ธิติพร บุญทวี 80074 80078 Thitiporn.b@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดหาพัสดุ 1

....... 80075 80078

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดหาพัสดุ 2

นางปัทมา พิมพิสัย 80049 80078 Pattama.p@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ

...
ปรับปรุงล่าสุด: 29 มีนาคม, 2016 - 14:58