สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
02-218-0069-70-82(ฝ่ายการเงิน)
02-218-0071-73 (ฝ่ายการบัญชี)
02-218-0045,80 (ฝ่ายการพัสดุ)
02-218-0051-53 (ธุรการ)
02-218-0068 (ฝ่ายการเงิน)
02-218-0072 (ฝ่ายการบัญชี)
02-218-0078 (ฝ่ายการพัสดุ)
02-218-0052 (ธุรการ)
http://www.ofas.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักฯ

น.ส.จริยา ลาภวรกิจชัย 80050 80050 Chariya.la@chula.ac.th

หัวหน้ากิจกรรมธุรการ

นางจำเริญ ฮวดศรี 80053 80052 Jumroen.H@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นายประสิทธิ์ เอื้อสถาพรกิจ 80064 80064 Prasit.U@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดเบิก

-- 80066,80069-70,80081,80084 80068 ofas.ap@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจตรวจจ่าย

-- 80067,80083 80068 ofas.ap@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจเบิกจ่าย

-- 80093 80068 ofas.ap@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการเงินรับ

-- 80069,80082 80068 ofas.ar@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี

น.ส.เอื้อมพร อินทภา 80043 80072 Auemporn.I@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัญชีการเงิน

-- 80072 80072 ofas.acc@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบัญชีบริหาร

-- 80071 80072 ofas.acc@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการพัสดุ

น.ส.ธิติพร บุญทวี 80074 80078 Thitiporn.B@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดหาพัสดุ 1

-- 80075 80078

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดหาพัสดุ 2

นางปัทมา พิมพิสัย 80076 80078 Pattama.p@Chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนและตรวจสอบพัสดุ

-- 80049 80078

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

--

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารเงิน

--
ปรับปรุงล่าสุด: 27 มิถุนายน, 2018 - 16:43