นายประสิทธิ์ เอื้อสถาพรกิจ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ที่ทำงาน: 
80064
โทรสาร: 
80064
อีเมล: