ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ที่ปรึกษาสำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

นางศิรินาถ ทัพแสง 80221 80225 Sirinart.t@chula.ac.th

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

นางสาวสนธยาพร พรจินดา 80226 80225 Sonthayaporn.p@chula.ac.th

ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ และฝ่ายบริหารฯ

นางสาวพรรษสรณ์ เมธีพลากรชัย 80223 80225 Phassorn.m@chula.ac.th
นางสาวกาญจนา ศรีประเสริฐ 80231 80225 Kanjana.srip@chula.ac.th

ฝ่ายการงบประมาณ

นางสาวกันตพัฒน์ อยู่รอง 80042 80059 Pakanun.h@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร

นางจินตนา หัตถโกศล 80237 80225 Jintana.h@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการบริหารยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงาน

นางสาวอุ่นใจ ช่วงฉ่ำ 80231 80225 Ounjai.c@chula.ac.th
นางสาวมณีอาชว์ อยู่สมศรี 80223 80225 Maneearch.y@chula.ac.th
นายเตชภาส มากคง 80224 80225 Taychapat.m@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคุณภาพองค์กร

นางวรัท ไชยสนิท 80222 80225 Warat.c@chula.ac.th

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก

นายวิบูลย์ คงดี 80226 80225 Wibool.K@chula.ac.th
นางสาวนฤมล อ่อนภิรมย์ 80227 80225 Naruemol.o@chula.ac.th
นายธงชัย ปิติมนัสกุล 80226 80225 Thongchai.pi@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการงบประมาณ

นางสาวปนัดดา นิลพังงา 80054 80059 Panadda.n@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและสารสนเทศ

นางสาวเปี่ยมปีติ ช่างสาร 80055 80059 Nok@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวิเคราะห์โครงการ

นางสุภาภรณ์ พรพิศณุกิจจา 80058 80059 Supaporn.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผล

นางสาววันดี จงคงคา 80061 80059 Wandee.c@chula.ac.th