สำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80223 80225 http://www.osm.chula.ac.th osm@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ที่ปรึกษาสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

นางศิรินาถ ทัพแสง 80221 80225 Sirinart.t@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อน

นางสาวสนธยาพร พรจินดา 80230 80225 Sonthayaporn.p@chula.ac.th

กิจกรรมธุรการ

นางสาวพรรษสรณ์ เมธีพลากรชัย 80223 80225 Phassorn.m@chula.ac.th
นางสาวกาญจนา ศรีประเสริฐ 80231 80225 Kanjana.srip@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลง

นางจินตนา หัตถโกศล 80237 80225 Jintana.h@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย

นางสาวอุ่นใจ ช่วงฉ่ำ 80231 80225 Ounjai.c@chula.ac.th
นายพิชิตชัย เจริญกุล 80223 80225 Pichitchai.c@chula.ac.th
นางสาวกวิตา พ้นภัย 80224 80225 kawita.p@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวินิจฉัยองค์กรและพัฒนาระบบงาน

นางวรัท ไชยสนิท 80222 80225 Warat.c@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจวินิจฉัยองค์กร

นายวิบูลย์ คงดี 80226 80225 Wibool.K@chula.ac.th
นางสาวนฤมล อ่อนภิรมย์ 80227 80225 Naruemol.o@chula.ac.th
นายธงชัย ปิติมนัสกุล 80226 80225 Thongchai.pi@chula.ac.th
นางสาวนันทปิยะ เริงรณอาษา 80224 80225 nantapiya.n@chula.ac.th

โครงการ CU Transformations

น.ส.พรมม์ปภัส ภัครพรพรรณ์ 80271 80225 Prompapat.p@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 26 กรกฎาคม, 2018 - 09:10