ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

ศ. ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 84171, 0-26117618 0-2611-7619 Pramoch.R@chula.ac.th

รองผู้อำนวยการ

รศ. ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ 84171 0-2611-7619 Hathaikarn.M@chula.ac.th

ที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรม

นายวรุณ วารัญญานนท์ 84142 0-2611-7619 Varoon.V@chula.ac.th

ผู้จัดการสำนักงาน

น.ส.แก้วใจ คำวิลัยศักดิ์ 84171 0-2611-7619 Kaewjai.K@chula.ac.th

พัสดุ/หัวหน้าประสานการวิจัย

นายฤทธิเดช แววนุกูล 84142 0-2611-7619 Rittidej.V@chula.ac.th

การเงิน

น.ส.ชญานิศค์ ศิริวงศ์นภา 84172 0-2611-7619 Chayanis.S@chula.ac.th

บัญชี

น.ส.พรพิมล ชุ่มแจ่ม 84172 0-2611-7619 Pornpimol.Chu@chula.ac.th

บริหารงานทั่วไป

น.ส.ธีรยา เชาว์ขุนทด 84141 0-2611-7619 Theeraya.C@chula.ac.th

ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

น.ส.กมลชนก ชื่นวิเศษ 84141 0-2611-7619 Kamonchanok.C@chula.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายกุลนาถ ศรีสุข 84141 0-2611-7619 Kullanath.S@chula.ac.th

นักวิเคราะห์โครงการวิจัย

ดร.ทัศชา ทรัพย์มีชัย 84142 0-2611-7619 Tatcha.S@chula.ac.th

ประสานงานโครงการวิจัย

น.ส.นุสรา จริยะสกุลโรจน์ 84142 0-2611-7619 Nusara.J@chula.ac.th

บริหารทุนวิจัย

น.ส.กษมา จันทรทิพย์ 84142 0-2611-7619 Kasama.C@chula.ac.th

ส่งเอกสาร

นายประวิทย์ พุกรักษา 84142 0-2611-7619 Prawit.P@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 19 มิถุนายน, 2018 - 10:18