คณะเภสัชศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
88257 0-2254-5195,
0-2255-8227
http://www.pharm.chula.ac.th info@pharm.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 88250 0-2255-8227 rungpetch.c@gmail.com,
rungpetch.c@pharm.chula.ac.th
เลขานุการคณบดี
น.ส.นงลักษณ์ สมใจ
88251
0-2255-8227

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ.ภก.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล 88253,
88330
0-2255-8227 sathitpong.t@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.​ภญ.ดร.รัตยา ลือชาพุฒิพร 88266,
88319
0-2255-8227 rataya.l@pharm.chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 88301-2 0-2255-8227 anuchai.t@pharm.chula.ac.th,
anuchai@gmail.com

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ผศ.ภญ.ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล 88454,
88369
0-2255-8227 boonsri.o@pharm.chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายนิสิตสัมฤทธิ์

รศ.​ภญ.ดร.ร.ต.อ.หญิง สุชาดา สุขหร่อง 88281,
88364
0-2255-8227 suchada.su@chula.ac.th

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ผศ.ภญ.ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์ 88262,
88350
0-2255-8227 witchuda.t@chula.ac.th,
witchudav@yahoo.com

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.ภก.ดร.พรชัย โรจน์สิทธิศักดิ์ 88261,
88314,
88257
0-2255-8227 pornchai.r@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ภก.ดร.ฉัตรชัย เชาว์ธรรม 88372,
88453
0-2255-8227 Chatchai.C@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.​ภญ.ดร.วิภาพร พนาพิศาล 88397,
88266
0-2255-8227 rakkankv@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.ภญ.ดร.พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ 88276 0-2255-8227 phanphen.A@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ 88403 0-2255-8227 cputtilerpong@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา

อ.ภญ.ดร.สุนทรี วัชรดำรงกุล 88361 0-2255-8227 suntaree.w@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์ 88274,
88454
0-2255-8227 jittima.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

อ. ภญ. ดร.ดุษฎี ชาญวาณิช 88397 0-2255-8227 dusadee.v@chula.ac.th

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์ 88356 88357 sboonchoo@gmail.com,
sboonchoo@yahoo.com

ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ

ผศ.​ภญ.ดร.ร.ต.อ.หญิง ฐณัฎฐา กิตติโสภี 88263,
88386
0-2255-8227 tanattha.k@chula.ac.th,
tanattha@gmail.com

นายทะเบียนคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ภญ.ดร.ร.ต.ท.หญิง วลัยศิริ ม่วงศิริ 88269 88270 walaisiri@yahoo.com

หัวหน้าภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี

ผศ.ภญ.ดร.สุญาณี พงษ์ธนานิกร 88295 suyanee.p@chula.ac.th
สำนักงานภาค
88294
88310
88291

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา

รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเศวต 88323 88324 sthongch@chula.ac.th
สำนักงานภาค
88325
88339

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม

รศ.ภก.ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวย 88448,
88398
88401 parkpoom.t@chula.ac.th
สำนักงานภาค
88401
88271

หัวหน้าภาควิชาเภสัชเวท
และเภสัชพฤกษศาสตร์

ผศ.ภญ.ดร.สรกนก วิมลมั่งคั่ง 88358 88357 sornkanok.v@chula.ac.th
สำนักงานภาค
88357
88355
88357

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา

รศ.ภญ.ดร.มณีวรรณ สุขสมทิพย์ 88369 0-2254-5195 maneewan.s@chula.ac.th
สำนักงานภาค
88375
88381

หัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ 88404 wanchai.t@chula.ac.th
สำนักงานภาค
88403
88403

หัวหน้าภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร

ผศ.ภญ.ดร.ร.ต.ท.หญิง ภูรี อนันตโชติ 88386-90 88391 tigporee@gmail.com
สำนักงานภาค
88327
88386-90

ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น
ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

รศ.ภญ.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์ 88403,
88408
88403 somratai.r@chula.ac.th

ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีเภสัชกรรม (นานาชาติ)

ผศ.ภญ.ดร.นนทิมา วรรธนะภูติ 88397,
88285,
88453
0-2251-2075 vnontima@yahoo.com
สำนักงาน
นางสาวจิตติมา แซ่นิ้ง
88285
0-2251-2075

ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม (นานาชาติ)

รศ.ภญ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ 88403 88403 thitima.pe@chula.ac.th
สำนักงาน
นางกรวิกา เก่งเกรียงไกร
88403
88403

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)

ผศ.ภญ.ดร.ร.ต.ท.หญิง ภูรี อนันตโชติ 88386-90 88336 tigporee@gmail.com
สำนักงาน
น.ส.สุชานันท์ พิมแพง
88335
88336

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

รศ.ภญ.ดร.วราภรณ์ สุวกูล 88399 0-2251-2075
สำนักงาน
น.ส.จิตติมา แซ่นิ้ง
88285
0-2251-2075

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายเผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร 88254 0-2254-5195 padej.p@chula.ac.th

งานบริหารและธุรการ

นางสาววรรณา เนตยสุภา 88267 0-2254-5195 wanna.n@chula.ac.th

หน่วยสารบรรณ

น.ส.ฉันท์แข บุณยะสุนทร 88257 0-2254-5195 chankae.b@chula.ac.th

หน่วยเลขานุการและการจัดการทั่วไป

น.ส.นงลักษณ์ สมใจ 88251 0-2255-8227 nonglak.so@chula.ac.th

งานบริหารบุคคล

นางกฤษณา บุญมา 88256 0-2254-5195 kritsana.b@chula.ac.th

หน่วยคัดเลือกและประเมินผล

นางสาวกาญจนา ลีรัตนชัย 88256 0-2254-5195 kanchana.l@chula.ac.th

หน่วยพัฒนาบุคคล

นางนนทวรรณ พฤกษา 88256 0-2254-5195 nontawan.t@chula.ac.th

งานบริหารด้านกายภาพและยานพาหนะ

นายมหิดล ลพหงษ์ 88265 0-2254-5195 mahidol.l@chula.ac.th

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

นางสาวธัญยธรณ์ สิทธิประเสริฐผล 88265 0-2254-5195 thanyatorn.s@chula.ac.th

หน่วยซ่อมบำรุง

นายเผดิม มั่งมีดี 88282 0-2254-5195 phadeam.m@chula.ac.th

งานยุทธศาสตร์งบประมาณ
และพัฒนาคุณภาพ

นางสาวพรรณพร ภูวนวัฒก์ 88260 0-2254-5195 phannaporn.b@chula.ac.th

หน่วยพัฒนาคุณภาพ

นางสาวจิรวรรณ อยู่สำแดงกิจ 88260 0-2254-5195 kungji2005@gmail.com

งานคลังและพัสดุ

นางสาวเพ็กเกียว ธนาพลกุล 88255,
88267
0-2254-5195 pekgeaw.t@chula.ac.th

หน่วยการเงินและบัญชี

นายทรงพล ลี้จันทรากุล 88255,
88267
0-2254-5195 songpol.l@chula.ac.th

หน่วยพัสดุ

นางสาวจิราภา ตั้งวุฒิกร 88258 0-2254-5195 jirapa.t@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

... 88268 0-2254-5195

หน่วยทะเบียนและประมวลผล

นางสาวเพชรมณี แสงมณี 88268,
88270
0-2254-5195 petmanee30@hotmail.com

งานบริการวิชาการ

นายยุทธพงษ์ สังขจันทร์ 88266 0-2254-5195 aey1962@yahoo.com

หน่วยจัดการศึกษา (บัณฑิตศึกษา)

นางสาวดวงใจ ทวีปะ 88453 0-2218-8453 duangjai.t@pharm.chula.ac.th

หน่วยพิพิธภัณพ์สมุนไพร

ผศ.ภก.วิเชียร จงบุญประเสริฐ 88441 0-2218-8441 vichien.j@chula.ac.th

หน่วยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

นางพัชรินทร์ สิทธิชาญคุณะ 88257 0-2254-5195 phatcharin.c@chula.ac.th

หน่วยโสตทัศนศึกษา

นายนิมิต คุ้มทอง 88425,
88426
0-2254-5195 nimit.k@chula.ac.th

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง

รศ.ภญ.ดร.สุรีย์ เจียรณ์มงคล 88283 0-2251-5086 sureejmk@yahoo.com

หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

นางสาวอารีรัตน์ สุขงาม 88450 0-2218-8450 rat_phon@hotmail.com

งานบริการการศึกษา

นางนวพร สุริยะ 88300 0-2218-8299 navaporn.s@chula.ac.th

ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์

นางอุบล สืบผล 88298,
88300
88299 ubol.se@chula.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ทางเภสัชศาสตร์

นางชุติมา จันทร์ฉาย 88286-8 0-2254-5195 cchutima9@gmail.com

ศูนย์บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

นายธวัชชัย นาคลอยแก้ว 88301,
88302
0-2254-5195 thawatchai.n@chula.ac.th

หน่วยกิจการนิสิต

นางสาวเตชินี มโนภักดี 88281 0-2254-5195 thachinee.m@chula.ac.th

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง 88428,
88429
88440

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสมุนไพร
เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล 88393 88393 dwanchai@gmail.com

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยี
เภสัชอุตสาหกรรม (UNIDO)

ผศ.ภก.ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ 88395 0-2254-7279 vorasit.v@chula.ac.th

ผู้จัดการด้านคุณภาพศูนย์บริการ
เทคโนโลยีเภสัชอุตสาหกรรม (UNIDO)

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ 88394,
88312
0-2254-7279 btuesuwan@pharm.chula.ac.th
สำนักงาน
นางราตรี ลี้จันทรากุล
88394
0-2254-7279

วิทยุจุฬาโครงการคลินิก 101.5

ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ 88315 0-2254-5195 btuesuwan@pharm.chula.ac.th

บรรณาธิการไทยเภสัชสาร

รศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล 88332,
88345
0-2254-5195 s_tongchai@yahoo.com

ศูนย์เครื่องมือวิจัยทางเภสัชศาสตร์

รศ.ภก.ดร.บุญชู ศรีตุลารักษ์ 88313,
88411
0-2254-5195 leknuansri@gmail.com

ห้องปฏิบัติการกลาง

นางสาวนิตยา กิจสุภา 88411 0-2254-5195 nitaya.k@pharm.chula.ac.th

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผศ.ภญ.ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล 88454 0-2254-5195 cudhip.pharm@gmail.com
สำนักงาน
88454
0-2254-5195

หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง
คณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ภญ.ดร. ร.ท.หญิง ภัสราภา โตวิวัฒน์ 88421 0-2218-8427 pasarapa.c@chula.ac.th
สำนักงาน
88427
0-2218-8427

ศูนย์ทดสอบความรู้ สภาเภสัชกรรม

นางสาวพัชราภา นามมูลลา 88284 0-2251-6427
ปรับปรุงล่าสุด: 12 มิถุนายน, 2018 - 15:47