ผศ.ภก.ดร.วรสิทธิ์ วงศ์สุทธิเลิศ

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยี
เภสัชอุตสาหกรรม (UNIDO)

ที่ทำงาน: 
88395
88314
โทรสาร: 
0-2254-7279
อีเมล: