ผศ.ภญ.ดร.จิตติมา ชัชวาลย์สายสินธ์

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ที่ทำงาน: 
88274
88454
โทรสาร: 
0-2254-5195
อีเมล: