ผศ.ภญ.ดร.ณัฎฐดา อารีเปี่ยม

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ที่ทำงาน: 
88403
โทรสาร: 
02-254-5195
อีเมล: