ผศ.ภญ.ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางยา
และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ที่ทำงาน: 
88454
โทรสาร: 
0-2254-5195
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงาน
ที่ทำงาน: 
88454
โทรสาร: 
0-2254-5195
อีเมล: