ผศ.ภญ.ดร.บุญศรี องค์พิพัฒนกุล

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

ที่ทำงาน: 
88454
88369
โทรสาร: 
0-2255-8227
อีเมล: