ผศ.ภญ.ดร.ร.ต.ท.หญิง ภูรี อนันตโชติ

ตำแหน่ง: 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
88386-90
โทรสาร: 
88391
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงาน
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.สุชานันท์ พิมแพง
ที่ทำงาน: 
88335
โทรสาร: 
88391
อีเมล: