ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

ตำแหน่ง: 

คณบดี

ที่ทำงาน: 
88250
โทรสาร: 
0-2255-8227
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เลขานุการคณบดี
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.นงลักษณ์ สมใจ
ที่ทำงาน: 
88251
โทรสาร: 
0-2255-8227
อีเมล: