ผศ.ภญ.ดร.วิชชุดา ธนกิจเจริญพัฒน์

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ

ที่ทำงาน: 
88262
88350
โทรสาร: 
0-2255-8227