ผศ.​ภญ.ดร.ร.ต.อ.หญิง ฐณัฎฐา กิตติโสภี

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ

ที่ทำงาน: 
88263
88386-90
โทรสาร: 
0-2255-8227