ผศ.​ภญ.ดร.รัตยา ลือชาพุฒิพร

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ทำงาน: 
88266
โทรสาร: 
0-2255-8227
อีเมล: