ผศ.​ภญ.ดร.วิภาพร พนาพิศาล

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ทำงาน: 
88397
88266
โทรสาร: 
0-2254-5195
02218-8401
อีเมล: