ภญ.เพ็ญทิพา แก้วเกตุทอง

ตำแหน่ง: 

สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน

ที่ทำงาน: 
88428
88429
โทรสาร: 
88440