รศ.ภก.ดร.ธงชัย สุขเศวต

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา

ที่ทำงาน: 
88323
88342
88338
โทรสาร: 
88324
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงานภาค
ที่ทำงาน: 
88325
88339