รศ.ภก.ดร.ภาคภูมิ เต็งอำนวย

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม

ที่ทำงาน: 
88448
88398
โทรสาร: 
88401
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงานภาค
ชื่อ-นามสกุล: 
นางกฤษณา วุฒิยาภรณ์
ที่ทำงาน: 
88401
88271