รศ.ภญ.ดร.ธิติมา เพ็งสุภาพ

ตำแหน่ง: 

ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชา
การบริบาลทางเภสัชกรรม (นานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
88403
โทรสาร: 
88403
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงาน
ชื่อ-นามสกุล: 
นางกรวิกา เก่งเกรียงไกร
ที่ทำงาน: 
88403
โทรสาร: 
88403
อีเมล: