รศ.ภญ.ดร.พรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์

ตำแหน่ง: 

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ที่ทำงาน: 
88397
โทรสาร: 
02-254-5195
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงาน
ชื่อ-นามสกุล: 
น.ส.จิตติมา เพียรพัฒนสิน
ที่ทำงาน: 
88285
โทรสาร: 
0-2251-2075
อีเมล: