รศ.ภญ.ดร.มณีวรรณ สุขสมทิพย์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา

ที่ทำงาน: 
88369
โทรสาร: 
0-2254-5195
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
สำนักงานภาค
ที่ทำงาน: 
88375
88381