รศ.ภญ.สมฤทัย วัชราวิวัฒน์

ตำแหน่ง: 

ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมเป็น
ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด

ที่ทำงาน: 
88403
88408
โทรสาร: 
88403