รศ.​ภญ.ดร.ร.ต.อ.หญิง สุชาดา สุขหร่อง

ตำแหน่ง: 

รองคณบดีฝ่ายนิสิตสัมฤทธิ์

ที่ทำงาน: 
88281
โทรสาร: 
0-2255-8227
อีเมล: