ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล

ตำแหน่ง: 

หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยสมุนไพร
เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ที่ทำงาน: 
88393
โทรสาร: 
88393
อีเมล: