อ.ภญ.ดร.พรรณเพ็ญ วัฒนาอาษากิจ

ตำแหน่ง: 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ทำงาน: 
88276
โทรสาร: 
0-2254-5195
อีเมล: