สำนักบริหารแผนและการงบประมาณ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80042 80042 https://www.pps.pf.chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ

นางสาวปนัดดา นิลพังงา 80054 80042 Panadda.n@chula.ac.th

กิจกรรมธุรการ

นางกันตพัฒน์ สีปานมั่น 80042 80042 Pakanun.h@chula.ac.th
นางวิภา ครวญคนอง 80042 Wipa.k@chula.ac.th
นายอุดม โชคศิริ 80042 Udom.c@chula.ac.th

ฝ่ายแผนและสารสนเทศเพื่อการบริหาร

นางสาวเปี่ยมปีติ ช่างสาร 80055 80042 Nok@chula.ac.th
นางสาวหทัยรัตน์ บุญเสมอ 80056 hathairat.b@chula.ac.th
นางสาวพรพรรณ สิกขมาน 80056 pornphan.s@chula.ac.th
นางสาวสุวนา นาคพิทักษ์ 80057 suwana.n@chula.ac.th
นางสาวดลยา บุญธรรม 80057 donlaya.b@chula.ac.th

ฝ่ายการงบประมาณและวิเคราะห์โครงการ

น.ส.ศธิดาพร อุทิศ 80058 80059 Satidaporn.u@chula.ac.th
นางศรีสุรัตน์ พันธุ์ลี 80060 Srisurat.p@chula.ac.th
น.ส.ศิริกัญญา ปัณฑิตานนท์ 80060 Sirikanya.p@chula.ac.th
นางจุฑาทิพย์ ชื่นอารมย์ 80059 Chuthatip.ch@chula.ac.th
น.ส.เพชรรัตน์ แสงดอกไม้ 80059 Petcharat.sa@chula.ac.th
น.ส.ชนกานต์ พูนทรัพย์ 80060 Chonnakarn.p@chula.ac.th

ฝ่ายบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผล

นางสาววันดี จงคงคา 80061 80059 Wandee.c@chula.ac.th
นางศศิญดา นันทภิวัฒกุล 80062 koranis.N@chula.ac.th
น.ส.ณัฐวรี อุดมศรีพันธุ์ 80063 nattawar@gmail.com
นายณรงค์ชัย ชูประดิษฐ์ 80063 Narongchai.c@chula.ac.th
น.ส.อภิรุจี พูลประภาภรณ์ 80063 Apirujee.p@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 4 มิถุนายน, 2018 - 11:07