คณะรัฐศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0-2218-7250
0-2218-7256
0-2218-7250 http://www.polsci.chula.ac.th ratthasatchula@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 0 2218 7268-9 0 2253 8050 ake.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสาวสุวิมล ราชธนบริบาล
0 2218 7268-9
0 2253 8050

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ วันชัย มีชาติ 0 2218 7212 0 2218 7215 wanchaimeechart@gmail.com

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย 0 2218 7240 0 2218 7300 jutharat.u@chula.ac.th

รองคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.จุลนี เทียนไทย 0 2218 7292 0 2218 7300 chulanee00@hotmail.com

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ 0 2218 7235 0 2255 2154 popsiri@gmail.com

รองคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี 0 2218 7289 0 2218 7300 Jakkrit.mail@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 0 2218 7207 0 2255 2154 tlaiprakobsup@hotmail.com

ภาควิชาการปกครอง

รองศาสตราจารย์ สิริพรรณ นกสวน สวัสดี 0 2218 7201 0 2218 7200 nogsuan@gmail.com
ธุรการ
นางนันทนา ลิมปิโกวิท
0 2218 7204
0 2218 7200

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 0 2218 7288 0 2218 7308 spitipat@yahoo.com
ธุรการ
นางวันทนี ตระแก้วจิตต์
0 2218 7266
0 2218 7308

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 0 2218 87265 0 2218 87300 sumonthiip99@hotmail.com
ธุรการ
นางพรทิพย์ บัวรับพร
0 2218 7299
0 2218 7300

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา 0 2218 7239 0 2255 2154 wdamrong@gmail.com
ธุรการ
นางมนฤดี ยิ้มเป็นใย
0 2218 7215
0 2218 7215

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางวีรมลล์ ละมูนกิจ 0 2218 7309 0 2218 7256 weeramon.l@chula.ac.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายรัตน์ กลิ่นจันทร์หอม 0 2218 7258 0 2218 7256 back-man@hotmail.com

-งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์

นางสาวเยาวณี นาคศรี 0 2218 7250 0 2218 7256 yaonak29@gmail.com

-งานบริหารอาคารสถานที่

นายรัตน์ กลิ่นจันทร์หอม 0 2218 7258 0 2218 7256 back-man@hotmail.com

กลุ่มงานบริหารแผนและงบประมาณ

นางอัควรรณี กันฉาย 0 2218 7245 0 2218 87245 akawannee.k@gmail.com

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาววุฒิณี กมลภัทรากูร 0 2218 7253, 0 2218 7257 0 2218 7256

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายสาโรช เลขะวัฒนะ 0 2218 7253, 0 2218 7257 0 2218 7256

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเนตรชนก มงคลบุตร์ 0 2218 7253, 0 2218 7257 0 2218 7256 hrpolscichula@gmail.com

กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

นางจารุวรรณ เลาหตระกูล 0 2218 7247 0 2218 7310 ngim15@hotmail.com

-งานคลัง

นางสาวชนันธร โพธิกุล 0 2218 7243 0 2218 7310

-งานพัสดุ

นายรัตน์ กลิ่นจันทร์หอม 0 2218 7246 0 2218 7310 back-man@hotmail.com

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุรีย์ สุทธาโรจน์ 0 2218 7260 0 2218 7248 suree99@gmail.com

กลุ่มงานบริการการศึกษา

นางสาวคัทรียา เกาจารี 0 2218 7254-5 0 2218 7248 kattareem.k@gmail.com

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิต

นางสาวอุบลรัตน์ วรรณขาว 0 2218 7248 0 2218 7248 chula_wannakhao@hotmail.com

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ

นางสาวนันทิยา มณีวงศ์ 0 2218 7312 0 2218 7263 suree99@gmail.com

ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์

นางมฤมล กิจไพศาลรัตนา 0 2218 7332-3, 0 2218 7270 0 2218 87331 nrumon_kijpaisal@gmail.com

กลุ่มงานประกันคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ 0 2218 7235 0 2255 2154 popsiri@gmail.com

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี 0 2218 7274 0 2218 7273 Jakkrit.mail@gmail.com
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (คอมพิวเตอร์)
นายสุรชัย โนคำ
0 2218 7274
0 2218 7273

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทัพจุมพล 0 22187232 junaruemon@hotmail.com
ธุรการ
นางสาวอนงค์ กาญจนประภากุล
0 2218 7249

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ 0-2218-7432-3 0-2254-0119 pongsudhirak@hotmail.com
ธุรการ
นายนิรุตต์ ช่วยหนู
0-2218-7432-3
0-2254-0119

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา 0-2218-7239 0-2254-1380 wdamrong@gmail.com
ธุรการ
นางสาวศิวาพร หาญพิสิฐพงษ์
0-2218-7234
0-2218-7237
0-2254-1380

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 0-2218-7259 0-2255-2154 weerasak@hotmail.com

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทัพจุมพล 0-2218-7232 0-2218-7200 junaruemon@hotmail.com
ธุรการ
นายนันทพันทธ์ ชัยโฆษัตภิรมย์
0-2218-7313
0-2252-6277

หลักสูตรปริญญารัฐ-
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคนอกเวลาราชการ)

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ วัฒนา 0-2218-7239 0-2255-2154 wdamrong@gmail.com
ธุรการ
นางสาวนงนภาทิพย์ นาคำ
0 2218 7213-4
0 2218 7219
0 2255 2154

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคนอกเวลาราชการ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 0-2218-7288 0-2218-7308 spitipat@yahoo.com
ธุรการ
นางสาวธัญดา ชีวิตไทย
0-2218-7318
0-2218-7308

นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 0-2218-7301 0-2218-7301
ธุรการ
นางอรวรรณ นวชาตโฆษิต
0-2218-7301
0-2218-7301