คณะรัฐศาสตร์
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
0 2218 7256 0 2218 7256 http://www.polsci.chula.ac.th ratthasatchula@gmail.com
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ

นายชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์ กลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ, โทรสาร 0 2218 7255 0 2217 7248 chinapas.l@chula.ac.th
-

คณบดี

รศ.ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา 0 2218 7268-9 0 2253 8050 ake.t@chula.ac.th
เลขานุการ
นางสาวสุวิมล ราชธนบริบาล
0 2218 7268-9
0 2253 8050

รองคณบดี

รศ.ตระกูล มีชัย 0 2218 7261 0 2218 7256 trakoon.m@chula.ac.th
8Itiy

รองคณบดี

ผศ.ดร.กษิร ชีพเป็นสุข 0 2218 7285 0 2218 7308 kasirac@gmail.com

รองคณบดี

รศ.เวียงรัฐ เนติโพธิ์ 0 2218 7248 0 2218 7248 viengrat@gmail.com

รองคณบดี

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี 0 2218 7289 0 2218 7300 Jakkrit.mail@gmail.com

รองคณบดี

ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 0 2218 7262 0 2218 7256 panditc@gmail.com

หัวหน้าภาควิชาการปกครอง

รศ.ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี 0 2218 7201 0 2218 7200 nogsuan@gmail.com
ธุรการ
นางสาวปาริฉัตร บัวเข็ม
0 2218 7204
0 2218 7200

หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 0 2218 7288 0 2218 7308 spitipat@yahoo.com
ธุรการ
นายนิรุตต์ ช่วยหนู
0 2218 7266
0 2218 7308

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผศ.ดร.สุมนทิพย์ จิตสว่าง 0 2218 87265 0 2218 87300 sumonthiip99@hotmail.com
ธุรการ
นางพรทิพย์ บัวรับพร
0 2218 7299
0 2218 7300

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ 0 2218 7235, 0 2218 7271 0 2255 2154 popsiri@gmail.com
ธุรการ
นางสาวณัฐกานต์ คงถิ่น
0 2218 7215
0 2218 7219
0 2218 7215

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นางวีรมลล์ ละมูนกิจ 0 2218 7309 0 2218 7256 weeramon.l@chula.ac.th

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายรัตน์ กลิ่นจันทร์หอม 0 2218 7250 0 2218 7256 back-man@hotmail.com
ธุรการ
นางสาวเยาวณี นาคศรี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
0 2218 7256

-งานสารบรรณและประชาสัมพันธ์

นางสาวเยาวณี นาคศรี 0 2218 7256, 0 2218 7253 0 2218 7256 yaonak29@gmail.com

-งานบริหารอาคารสถานที่

นายรัตน์ กลิ่นจันทร์หอม 0 2218 7258 0 2218 7256 back-man@hotmail.com

กลุ่มงานบริหารงบประมาณ แผนยุทธศาสตร์ และประกันคุณภาพ

นางอัควรรณี กันฉาย 0 2218 7245 0 2218 7245 akawannee.k@gmail.com

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาววุฒิณี กมลภัทรากูร 0 2218 7253, 0 2218 7257 0 2218 7256

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายสาโรช เลขะวัฒนะ 0 2218 7253, 0 2218 7257 0 2218 7256

กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเนตรชนก มงคลบุตร์ 0 2218 7253, 0 2218 7257 0 2218 7256 hrpolscichula@gmail.com

กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

นางจารุวรรณ เลาหตระกูล 0 2218 7247 0 2218 7310 ngim15@hotmail.com

-งานคลัง

นางสาวชนันธร โพธิกุล 0 2218 7243 0 2218 7310

-งานพัสดุ

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีสวรรค์ 0 2218 7246 0 2218 7310 SRISAWAN_4@HOTMAIL.COM

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสุรีย์ สุทธาโรจน์ 0 2218 7260 0 2218 7248 suree99@gmail.com

กลุ่มงานบริการการศึกษา

นางสาวคัทรียา เกาจารี 0 2218 7254-5 0 2218 7248 kattareem.k@gmail.com

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนิสิต

นางสาวอุบลรัตน์ วรรณขาว 0 2218 7248 0 2218 7248 chula_wannakhao@hotmail.com

กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
และบริการวิชาการ

นางสาวนันทิยา มณีวงศ์ 0 2218 7312 0 2218 7263 suree99@gmail.com

ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์

นางมฤมล กิจไพศาลรัตนา 0 2218 7332-3, 0 2218 7270 0 2218 7331 nrumon_kijpaisal@gmail.com

กลุ่มงานประกันคุณภาพ

ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 0 2218 7271 0 2218 7256 panditc@gmail.com
ธุรการ
นางสาวจิตรานันท์ แสงศรีจันทร์
0 2218 7271
0 2218 7245

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี 0 2218 7274 0 2218 7273 Jakkrit.mail@gmail.com
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (คอมพิวเตอร์)
นายสุรชัย โนคำ
0 2218 7274
0 2218 7273

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม

ผศ.ดร.นฤมล ทัพจุมพล 0 22187232 junaruemon@hotmail.com
ธุรการ
นางสาวดาหลา เจนนณรงค์
0 2218 7313
0 2218 7256

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ 0-2218-7432-3 0-2254-0119 pongsudhirak@hotmail.com
ธุรการ
นายชัยวัฒน์ กาญจนนวโชติ
0-2218-7432-3
0-2254-0119

สถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ

-ตำแหน่งว่าง- 0-2218-7239 0-2254-1380 wdamrong@gmail.com
ธุรการ
นางสาวศิวาพร หาญพิสิฐพงษ์
0-2218-7234
0-2218-7237
0-2254-1380

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น

รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ 0-2218-7259 0-2255-2154 weerasak@hotmail.com

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี 0-2218-7313 jakkrit.mail@gmail.com
ธุรการ
นายธรรมชาติ กรีอักษร
0-2218-7313
0-2252-6277

หลักสูตรปริญญารัฐ-
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคนอกเวลาราชการ)

รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ 0-2218-7235 0-2255-2154 popsiri@gmail.com
ธุรการ
นางสาวณัฐกานต์ คงถิ่น
0 2218 7213-4
0 2218 7219
0 2255 2154

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
(ภาคนอกเวลาราชการ)

รศ.ดร.ศุภมิตร ปิติพัฒน์ 0-2218-7288 0-2218-7308 spitipat@yahoo.com
ธุรการ
นางสาวธัญดา ชีวิตไทย
0-2218-7318
0-2218-7308

นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 0-2218-7301 0-2218-7301
ธุรการ
นางอรวรรณ นวชาตโฆษิต
0-2218-7301
0-2218-7301
ปรับปรุงล่าสุด: 7 มิถุนายน, 2019 - 09:58