นายชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ

ที่ทำงาน: 
กลุ่มงานการศึกษาและกิจการนานาชาติ
โทรสาร 0 2218 7255
โทรสาร: 
0 2217 7248
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
-