ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

ตำแหน่ง: 

รองคณบดี

ที่ทำงาน: 
0 2218 7289
โทรสาร: 
0 2218 7300
อีเมล: