ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

ตำแหน่ง: 

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ที่ทำงาน: 
0 2218 7274
โทรสาร: 
0 2218 7273
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (คอมพิวเตอร์)
ชื่อ-นามสกุล: 
นายสุรชัย โนคำ
ที่ทำงาน: 
0 2218 7274
โทรสาร: 
0 2218 7273
อีเมล: