ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี

ตำแหน่ง: 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
(หลักสูตรนานาชาติ)

ที่ทำงาน: 
0-2218-7313
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ตำแหน่ง: 
ธุรการ
ชื่อ-นามสกุล: 
นายธรรมชาติ กรีอักษร
ที่ทำงาน: 
0-2218-7313
โทรสาร: 
0-2252-6277
อีเมล: