รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ

ตำแหน่ง: 

ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น

ที่ทำงาน: 
0-2218-7259
โทรสาร: 
0-2255-2154
อีเมล: