วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
84101 0-2215-4459 http://www.ppc.chula.ac.th petro@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล
คณบดี ผศ.ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา 84100 0-2215-4459 Pomthong.M@chula.ac.th
นางเพ็ญพร อภิชาตกุล
เลขานุการ
84117
0-2215-4459
รองคณบดี ผศ.ดร.มานิตย์ นิธิธนากุล 84112 0-2611-7220 Manit.N@chula.ac.th
รองคณบดี รศ.ดร.บุนยรัชต์ กิติยานันท์ 84108 0-2215-4459 Boonyarach.K@chula.ac.th
รองคณบดี รศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย 84115 0-2611-7220 Apanee.l@chula.ac.th
รองคณบดี รศ.ดร.หทัยกานต์ มนัสปิยะ 84125 0-2218-4145 Hathaikarn.M@chula.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.กิติพัฒน์ สีมานนท์ 84121 0-2215-4459 Kitipat.S@chula.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์ 84185 0-2218-4145 Thanyalak.C@chula.ac.th
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสุวัชรี อินทรวิจิตร 84107 0-2215-4459 Suvatcharee.i@chula.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางฐิติพร ชูศิลป์ทอง 84109 0-2215-4459 Karanee.S@chula.ac.th
งานทรัพยากรบุคคล นางเพ็ญพร อภิชาติกุล 84117 0-2215-4459 Penporn.A@chula.ac.th
งานจัดการกลาง น.ส.อารีย์ พรหมดนตรี 84101 0-2215-4459 Aree.Pr.A@chula.ac.th
งานคลัง นางศิริมา สีม่วง 84105 0-2215-4459 Sirima.S@chula.ac.th
งานพัสดุ น.ส.ละอองทิพย์ เฮงตระกูล 84104 0-2215-4459 Laoungthip.h@chula.ac.th
งานนโยบายและแผน นางศิริวรรณ เทียมศิริ 84153 0-2215-4459 Siriwan.P@chula.ac.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ น.ส.เดือนเพ็ญ ลำพูน 84113 0-2611-7220 Duenphen.L@chula.ac.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย นายสุธี แก้วเสงี่ยม 84126 0-2218-4145 Sutee.K@chula.ac.th
งานศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา น.ส.ปฤชญีน นาครทรรพ 84151 0-2215-4459 Prichajean.N@chula.ac.th
กิจการนิสิต นางจิราภา ดวงดี 84111 0-2218-4154 Chirapa.D@chula.ac.th
งานกายภาพ นายธีระชัย ประสมแสง 84119 0-2215-4459 Teerachai.P@chula.ac.th
กลุ่มงานพัฒนาเครื่องมือและบริการงานช่าง นายประวีร์ รัตนมณี 84147 0-2215-4459 Chatchai.R@chula.ac.th
กลุ่มงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ นายณรงค์ เพชรสุก 84122 0-2215-4459 Narong.P@chula.ac.th
งานบริการวิชาการเฉพาะด้าน นางปริญา คงสุวรรณ 84155 0-2218-4154 Pariya.C@chula.ac.th
งานประชาสัมพันธ์ น.ส.สุพิน ไชยพันธ์ 84154 0-2218-4154 Supin.C@chula.ac.th
งานวิรัชกิจ นายประสิทธิ์ ศรีแก้ว 84110 0-2611-7220 Sprasit.S@chula.ac.th