วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
ฝ่ายวิชาการ: 84116
ฝ่ายบริหาร : 84112
ฝ่ายวิจัย: 84128
0-2215-4459 http://www.ppc.chula.ac.th petro@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล
คณบดี ศ.ดร.ปราโมช รังสรรค์วิจิตร 84100 0-2215-4459 pramoch.r@chula.ac.th
นางสาวสุพิน ไชยพันธ์
เลขานุการ
84117
0-2215-4459
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศ.ดร.รัตนวรรณ มกรพันธุ์ 84115 0-2611-7220 rathanawan.k@chula.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์ 84124, อาคารวิจัยจุฬาฯ 0-2218-4145 thanyalak.c@chula.ac.th
รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ศิริพร จงผาติวุฒิ 84108 0-22154459 siriporn.j@chula.ac.th
ผู้ช่วยคณบดี ผศ.ดร.Stephan Thierry Dubas 84110 0-2215-4459 stephan.d@chula.ac.th
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางแววเนตร แม้นศรีพัฒนกุล 84112 0-2215-4459 waeonet.m@chula.ac.th
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดร.นิธิดา นาคะปรีชา 84114 02-611 7220 nitida.n@chula.ac.th
งานทรัพยากรบุคคล นางเพ็ญพร อภิชาติกุล 84107 0-2215-4459 Penporn.A@chula.ac.th
สำนักคณบดี น.ส.อารีย์ พรหมดนตรี 84151 0-2215-4459 Aree.Pr.A@chula.ac.th
การเงิน นางศิริมา สีม่วง 84105 0-2215-4459 Sirima.S@chula.ac.th
งานพัสดุ น.ส.ละอองทิพย์ เฮงตระกูล 84104 0-2215-4459 Laoungthip.h@chula.ac.th
งานนโยบายและแผน นางศิริวรรณ เทียมศิริ 84153 0-2215-4459 Siriwan.P@chula.ac.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ น.ส.เดือนเพ็ญ ลำพูน 84113 0-2611-7220 Duenphen.L@chula.ac.th
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิจัย นายสุธี แก้วเสงี่ยม 84126, อาคารวิจัยจุฬาฯ 0-2218-4145 Sutee.K@chula.ac.th
งานกายภาพ นายธีระชัย ประสมแสง 84119 0-2215-4459 Teerachai.P@chula.ac.th
กลุ่มงานพัฒนาเครื่องมือและบริการงานช่าง นายประวีร์ รัตนมณี 84187, อาคารวิจัยจุฬาฯ 0-22184145 Chatchai.R@chula.ac.th
งานกายภาพ นายณรงค์ เพชรสุก 84109 0-2215-4459 Narong.P@chula.ac.th
งานบริการวิชาการเฉพาะด้าน นางปริญา คงสุวรรณ 84155 0-2218-4154 Pariya.C@chula.ac.th
เลขานุการคณบดีและงานประชาสัมพันธ์ น.ส.สุพิน ไชยพันธ์ 84117 0-2218-4154 Supin.C@chula.ac.th
งานวิรัชกิจ นายประสิทธิ์ ศรีแก้ว 84110 0-2611-7220 Sprasit.S@chula.ac.th
ห้องสมุด นางอารี สงศรี 84150 aree.k@chula.ac.th
คอมพิวเตอร์ นายสุวิชาญ ทองแต้ม 84122 suwichan.t@chula.ac.th
โสตทัศนูปการ นายสุชาติ ทองคำ 84123 suchart.th@chula.ac.th
สำนักคณบดี นางบำเพ็ญฤดี ประสมแสง 84152 02-215 4459 bumpenrudee.r@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 28 สิงหาคม, 2020 - 11:54