รศ.ดร.ธัญญลักษณ์ ฉายสุวรรณ์

ตำแหน่ง: 
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
ที่ทำงาน: 
84124
อาคารวิจัยจุฬาฯ
โทรสาร: 
0-2218-4145
อีเมล: