ศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย

ตำแหน่ง: 
คณบดี
ที่ทำงาน: 
84100
โทรสาร: 
0-2215-4459
อีเมล: 
ผู้ประสานงาน: 
ชื่อ-นามสกุล: 
นางสาวสุพิน ไชยพันธ์
ตำแหน่ง: 
เลขานุการ
ที่ทำงาน: 
84117
โทรสาร: 
0-2215-4459
อีเมล: