สำนักบริหารระบบกายภาพ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80101 80140 http://www.prm.chula.ac.th prm@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารระบบกายภาพ

นาวาตรีหญิงญาณนุช ธนูสิงห์ 80100 80140 yananuch@yahoo.com

ผู้เชี่ยวชาญ

นางเยาวดี ฟ้าสว่าง 80144,83584 80140 Fyaowade@gmail.com

ธุรการ

นางทิพย์ธารา บัวรุ่ง 80303 80140 thiptara.b@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจธุรการ (งานพัสดุสำนักฯ)

นางนุชรีย์ สัพพะเลข 82002 80140 nucharee.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจธุรการ (งานบุคคลสำนักฯ)

นางพนารัตน์ อุดมศิลป์ 80103 80140 panarat.s@chula.ac.th

กลุ่มภารกิจธุรการ (งานการเงินสำนักฯ)

นางสาวชลธิชา เพิ่มพูน 80102 80140 chonticha.p@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

นางนงนาฎ จิวะวิโรจน์ 80111 80140 nongnad.j@chula.ac.th

ธุรการ

นางฉันทิกา ศรีกระหนก 80116 80140 chantika.s@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการอาคารสถานที่

นายจีรเดช ราชวังเมือง 80118 80140 jiradet.r@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (รับจองสถานที่)

นางวรรณี เนียมสำราญ 80113 80140 wannee.r@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการอาคารสถานที่

นางบังอร เรืองธรรมโชค 80112 80140 bangorn.r@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (รับจองสถานที่)

นางสายชล อ่องหร่าย 80114 80140 saichon.o@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจภูมิทัศน์และจัดการขยะ

นางพรรณี สระสม 80115 80324 prannee.s@chula.ac.th

ธุรการ

น.ส.ตรีทิพยนิภา กัญญ์นวพร 80117 80324 treetipphayanipha.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง

นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง 82841 82833 anurak.k@chula.ac.th

งานบุคคล

นางสาวกาญจนา เพชรมาก 83000,82832 82833 kanjana.pe@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นายชัยกร พระยาน้อย 82832 82833 chaiyakorn.p@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจเครื่องกลและปรับอากาศ

นายวิเชียร เจริญไชย 82849 82831 wichian.c@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจโยธาและสุขาภิบาล

นายนพพร ขาวเหลือง 82832,85601 82833 nopporn.k@chula.ac.th

รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผน ออกแบบและสารสนเทศระบบกายภาพ

นาวาตรีหญิง ญาณนุช ธนูสิงห์ 80100 80140 yananuch@yahoo.com

หัวหน้ากลุ่มภารกิจแผนและการพัฒนาระบบกายภาพ

นายวรพันธุ์ กิจเจริญ 80108 80143 woraphan.k@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอภิรดี สุขดี 80106 80143 apiradee.s@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

นายก้องฟ้า บุญคุ้ม 80250 80143 kongpha.b@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายฌัชชานนท์ ชัยเจริญ 80251 80143 chatchanon.c@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารสนเทศระบบกายภาพ

นายเจษฎา อุดมสัตยานุกิจ 80288 80127 jesada.u@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวปิยวรรณ กลิ่นระรวย 80277 80127 piyawan.k@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ร้อยตรีสุนทร ชุปวา 80105 80143 soonthorn.c@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการพลังงาน

นายสมัคร แก้วอัคฮาด 80122 80127 samak.k@chula.ac.th

วิศวกรไฟฟ้า (ข้อมูลไฟฟ้า)

นายสมศักดิ์ เรืองวุฒิชนะพืช 83005 80127 somsak.r@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

น.ส.ณัชชารีย์ จันทรรัตโนทัย 80124 80127 natcharee.j@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารและโทรคมนาคม

นายจิรพงษ์ ศรีสนองเกียรติ 82003 80127 chirapong.s@chula.ac.th

ช่างเทคนิคชำนาญงาน (งานระบบโทรศัพท์)

นายสมศักดิ์ ปัญญาดี 80123 80127 somsak.pu@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ข้อมูลโทรศัพท์)

นางสาวศิริพร เอราวรรณ์ 83008 80127 siriphon.a@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (Operator)

นางสาวเปรมวดี พรมเสน 83207 80127 premwadee.p@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (Operator)

นางมุจลินทร์ มาวิเลิศ 83206 80127 mujarin.m@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม

นายกอปร ลิ้มสุวรรณ 80128 80127 korb.l@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานสิ่งแวดล้อม)

นายภานุมาศ เมษประสาท 80139 80127 panumas.m@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (งานสุขาภิบาล)

นายภุมเรศ เนียมสำราญ 80125 80127 phumaret.n@chula.ac.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัญญากายภาพและจัดการยานพาหนะ

นางจุรีรัตน์ นิยม 80266 80308 chureerat.n@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารสัญญากายภาพ

นางสุพรรณี เติมแก้ว 80265 80308 supannee.ph@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางธันยพร ดำรงเจริญกุล 80264 80308 thanyaporn.d@chula.ac.th

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการยานพาหนะ

นายฐนภัทร จำปาจันทร์ 80131 80309 thanaphat.c@chula.ac.th

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน (ทำตราติดรถยนต์)

นางสุพรรณี โสภา 80130 80308 supannee.so@chula.ac.th

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ)

นายสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์ 80272 80308 suradath.k@chula.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด: 21 มกราคม, 2019 - 12:16