สำนักบริหารระบบกายภาพ
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
80101-3 80140 http://www.prm.chula.ac.th prm@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

ผู้อำนวยการ

นาวาตรีหญิงญาณนุช ธนูสิงห์ 80100 80140 yananuch@yahoo.com

- ธุรการ

นางทิพย์ธารา บัวรุ่ง 80101 80140 thiptara.b@chula.ac.th

ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการอาคารสถานที่ (รักษาการ)

นาวาตรีหญิงญาณนุช ธนูสิงห์ 80100 80140 yananuch@yahoo.com

หน.กลุ่มภารกิจบริหารจัดการอาคาร

นางนงนาฎ จิวะวิโรจน์ 80112 80116 jnong2501@hotmail.co.th

- ธุรการ

นางฉันทิกา ศรีกระหนก 80116 80116

- การขอใช้สถานที่

นางสายชล อ่องหร่าย 80114 80116

- การขอใช้สถานที่

นางวรรณี เนียมสำราญ 80113 80116

หน.กลุ่มภารกิจบริหารจัดการภูมิทัศน์

นางพรรณี สระสม 80115 80116 prannee.s@chula.ac.th

- ธุรการ

น.ส.ณิชาภา ตีระรัตน์ 80117 80116

หน.กลุ่มภารกิจซ่อมบำรุง

นายอนุรักษ์ แก้วมีแสง 82841 82833 anurak.k@chula.ac.th

- ธุรการ

นางกาญจนา จงใจ 83000, 82832 82833

ผอ.ฝ่ายสถาปัตยกรรม
และโครงสร้างพื้นฐาน

ว่าที่ร้อยตรี สุนทร ชุปวา 80105 80143 soonthorn.c@chula.ac.th

- ธุรการ

นางสุพรรณี โสภา 80104 80143

หน.กลุ่มภารกิจออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้าง

นายก้องฟ้า บุญคุ้ม 80250 80143 bkongpha@hotmail.com

- ธุรการ

นางวันทนา เพชรรัตน์ 80109, 80110 80143

หน.กลุ่มภารกิจผังแม่บทและแผนกายภาพ

นายอดุลย์ศักดิ์ เจริญชัย 80108 80143

- ธุรการ

น.ส.อภิรดี สุขดี 80106 80143

หน.กลุ่มภารกิจโครงสร้างพื้นฐาน

นายสมัคร แก้วอัคฮาด 80122 80127 samak.k@chula.ac.th

- ธุรการ

นางนุชรีย์ สัพพะเลข 80124 80127

- ข้อมูลค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา

น.ส.พิชญ์สิณี พุ่มศรีนวล 83008 80127

- ข้อมูลค่าไฟฟ้า

นายสมัคร แก้วอัคฮาด 80121 80127

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการอาคารสถานที่และ
สารสนเทศระบบกายภาพ

นางจุรีรัตน์ นิยม 80266 80268 chureerat.n@chula.ac.th

หน.กลุ่มภารกิจยานพาหนะ (รักษาการ)

นางจุรีรัตน์ นิยม 80266 80268 chureerat.n@chula.ac.th

- งานจัดทำตราติดรถยนต์

น.ส.ทิพยา ศรีสดฤกษ์ 80130 80140

- การขอใช้ยานพาหนะ

นายนพพร พรหมเพ็ชร์ 83686 - 83687 83686 - 83687

- งานเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ

นายสุรเดช เกียรติบุญญาฤทธิ์ 83686 - 83687 83686 - 83687

หน.กลุ่มภารกิจบริหารสัญญาอาคาร

นางบังอร เรืองธรรมโชติ 80265 80268 Bngorn644@hotmail.com

หน.กลุ่มภารกิจสารสนเทศระบบกายภาพ (รักษาการ)

นายกอปร ลิ้มสุวรรณ 80128 80268 Limsuwank@gmail.com

หัวหน้าหน่วยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายกอปร ลิ้มสุวรรณ 80128 80268 Limsuwank@gmail.com

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (โทรศัพท์)

น.ส.เปรมวดี พรมเสน 82005

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (โทรศัพท์)

นางมุจลินทร์ มาวิเลิศ 82005