นางจุรีรัตน์ นิยม

ตำแหน่ง: 

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสัญญากายภาพและจัดการยานพาหนะ

ที่ทำงาน: 
80266
โทรสาร: 
80308
อีเมล: