นางนุชรีย์ สัพพะเลข

ตำแหน่ง: 

กลุ่มภารกิจธุรการ (งานพัสดุสำนักฯ)

ที่ทำงาน: 
82002
โทรสาร: 
80140
อีเมล: