นางสาวเปรมวดี พรมเสน

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (Operator)

ที่ทำงาน: 
83207
โทรสาร: 
80127
อีเมล: