นายกอปร ลิ้มสุวรรณ

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการจัดการสิ่งแวดล้อม

ที่ทำงาน: 
80128
โทรสาร: 
80127
อีเมล: