นายจีรเดช ราชวังเมือง

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจจัดการอาคารสถานที่

ที่ทำงาน: 
80118
โทรสาร: 
80140
อีเมล: