นายนพพร ขาวเหลือง

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจโยธาและสุขาภิบาล

ที่ทำงาน: 
82832,85601
โทรสาร: 
82833
อีเมล: