นายภุมเรศ เนียมสำราญ

ตำแหน่ง: 

เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (งานสุขาภิบาล)

ที่ทำงาน: 
80125
โทรสาร: 
80127
อีเมล: