นายวิเชียร เจริญไชย

ตำแหน่ง: 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจเครื่องกลและปรับอากาศ

ที่ทำงาน: 
82849
โทรสาร: 
82831
อีเมล: