นายสมศักดิ์ ปัญญาดี

ตำแหน่ง: 

ช่างเทคนิคชำนาญงาน (งานระบบโทรศัพท์)

ที่ทำงาน: 
80123
โทรสาร: 
80127
อีเมล: