นาวาตรีหญิง ญาณนุช ธนูสิงห์

ตำแหน่ง: 

รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผน ออกแบบและสารสนเทศระบบกายภาพ

ที่ทำงาน: 
80100
โทรสาร: 
80140
อีเมล: