สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83590 83588
83589
http://www.property.chula.ac.th cu.prop@chula.ac.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รองอธิการบดี

รศ.น.อ.นพ.เพิ่มยศ โกศลพันธุ์ 83590 ต่อ 201 83589 permyot.k@chulaproperty.com

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 83590 ต่อ 202 83589 trirat13@gmail.com

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานอาวุโส

นางนารีรัตน์ มโนชญากร 83590 ต่อ 103 83588 nareerat.m@chulaproperty.com

ผู้อำนวยการสำนักงาน
สำนักงาน

นายบุญส่ง ศรีสว่างเนตร 83590 ต่อ 204 83589 boonsong.s@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานอาวุโส

นายสมศักดิ์ เจริญผล 83590 ต่อ 104 83588 somsak.c@chulaproperty.com

รักษาการผู้ช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายรัฐการ เห็นสุข 89853 ต่อ 101 89854 rathakarn.h@chulaproperty.com

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม

นายกรกฎ กุฎีศรี 83590 ต่อ 301 83588 korakod.k@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
และสถาปัตยกรรม

นายสุทธา ฐิตวัฒนกุล 83590 ต่อ 330 83588 sutha.t@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมระบบ

นายนภดล โสฬส 83590 ต่อ 310 83588 noppadol.s@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกบริหาร
โครงการก่อสร้าง

น.ส.สิริพร จันทนเสวี 83590 ต่อ 320 83588 siriporn.c@chulaproperty.com

ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

น.ส.ฐิติรัตน์ สากิยะ 83590 ต่อ 101 83588 thitirat.s@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกบัญชี 1

น.ส.สุภาวดี เชื้อลิ้นฟ้า 83590 ต่อ 152 83588 supawadee.c@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกบัญชี 2

นายวิวัฒน์ แก้วศรีจันทร์ 83590 ต่อ 162 83588 wiwat.k@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกงบประมาณ

... 83590 ต่อ 141 83588

ผู้จัดการแผนกการเงิน 2

น.ส.อัฐสรางค์ แย้มคลี่ 83590 ต่อ 161 83588 autsarang.y@chulaproperty.com

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

นางสมศรี สุทธิธารณ์นฤภัย 83590 ต่อ 150 83588 somsri.s@chulaproperty.com

รักษาการผู้จัดการแผนกการเงิน 1

นางสมศรี สุทธิธารณ์นฤภัย 83590 ต่อ 150 83588 somsri.s@chulaproperty.com

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายภคทัชช พัศภัคชญช์ 0-2251-3423 ต่อ 615 0-2251-3425 wittaya.e@chulaproperty.com

รักษาการผู้จัดการ
แผนกกฎหมายพิเศษ

นายภคทัชช พัศภัคชญช์ 0-2251-3423 ต่อ 615 0-2251-3425 wittaya.e@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

น.ส.นวรัตน์ ขุนอักษร 0-2251-3423 ต่อ 620 0-2251-3425 nawarat.k@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกบังคับคดี
และติดตามหนี้

น.ส.วาสนา สุขสมัย 0-2251-3423 ต่อ 630 0-2251-3425 wassana.s@chulaproperty.com

ผู้จัดการ
แผนกบริหารสัญญาพิเศษ

นายเจษฎา เจนอุดมทรัพย์ 0-2251-3423 ต่อ 651 0-2251-3425 jessada.j@chulaproperty.com

ผู้จัดการ
ส่วนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

นายธนพัฒน์ ชยุติรัตน์ 83590 ต่อ 130 83588 tanapat.c@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ส่วนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

นางกรกนก จึงภักดี 83590 ต่อ 131 83588 kornkanok.j@chulaproperty.com

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล

น.ส.ดวงดาว แสงจันทร์ 83590 ต่อ 260 83589 duangdaw.s@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ส่วนทรัพยากรบุคคล

น.ส.สุมนทิพย์ โพธิ์เวียง 83590 ต่อ 261 83589 sumontip.p@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ส่วนบริหารกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

... 83590 ต่อ 255 83589

ผู้จัดการ
ส่วนบริหารกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ

นายภัทร ตั้งพานิชยานนท์ 83590 ต่อ 230 83589 phathara.t@chulaproperty.com

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสินชัย อนันทวิชัย 83590 ต่อ 110 83588 sinchai.a@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเอกภพ เหมังกร 83590 ต่อ 111 83588 eakaphop.h@chulaproperty.com

ผู้จัดการส่วนการพัสดุ

นางสาวจรรยา ร่มสน 83590 ต่อ 170 83588 janya.r@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการพัสดุ

นายสิทธิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง 83590 ต่อ 171 83588 sittichai.p@chulaproperty.com

ผู้จัดการ
ส่วนการขายและลูกค้าสัมพันธ์

น.ส.สุดารัตน์ ภูวสวัสดิ์ 83590 ต่อ 140 83588 sudarat.p@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ส่วนการขายและลูกค้าสัมพันธ์

น.ส.สาวิตรี พืชผล 0-2214-5238 sawitree.p@chulaproperty.com

ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป

นางรัชดาภรณ์ พงษ์เสถียรศักดิ์ 83590 ต่อ 120 83588 rachadaporn.p@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการ
ส่วนบริหารงานทั่วไป

นางนวิยา แดงนิยม 83590 ต่อ 270 83589 nawiya.d@chulaproperty.com

ผู้จัดการโครงการพัฒนา

นายพัทยา เรืองพีระกุล 83590 ต่อ 250 83589 phatthaya.r@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการพัฒนา

นายประสิทธิ์ ชาตยาภา 83590 ต่อ 251 83589 prasit.c@chulaproperty.com

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

น.ส.พรรณวดี เอี่ยมณรงค์ 0-2160-5454 ต่อ 302 0-2160-5043 pannawadee.a@chulaproperty.com

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ 1

นายรัฐการ สุจิรัตนวิมล 83590 ต่อ 220 83589 rattakarn.s@chulaproperty.com

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการตลาด

นายมานพ มีสุข 0-2215-3662 ต่อ 111 0-2215-4464 manop.m@samyanmarket.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการตลาด

นางสุภาภรณ์ เจริญผล 0-2215-3662 ต่อ 112 0-2215-4464 supaporn.c@samyanmarket.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

น.ส.อรุณศรี สัณห์วิญญู 0-2160-5454 ต่อ 312 0-2160-5043 aroonsri.s@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

นายปรเมศวร์ อินทุเศรษฐ 0-2160-5454 ต่อ 320 0-2160-5043 paramate.i@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

นายอนันท์ จุ้ยเจริญ 0-2160-5454 ต่อ 306 0-2160-5043 anant.j@chulaproperty.com

รักษาการผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์

นางนวลอนงค์ ชูเพชร 0-2251-6000 ต่อ 1501 0-2250-7557 nuananong.c@siamkit.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์

... 0-2251-6000 ต่อ 1502 0-2250-7557

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการ
ศูนย์การค้าสยามสแควร์

นายรัฐการ เห็นสุข 89853 ต่อ 101 89854 rathakarn.h@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการ
ศูนย์การค้าสยามสแควร์

น.ส.ธารินี ศุภกิจโยธิน 89853 ต่อ 103 89854 tarinee.s@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการ
ศูนย์การค้าสยามสแควร์

นายยุทธภูมิ กลิ่นสนิท 89853 ต่อ 105 89854 yutapume.k@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการ
ศูนย์การค้าสยามสแควร์

นายรวีวัฒน์ ทองกวาว 89853 ต่อ 403 89854 raweewat.t@chulaproperty.com

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการ
เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

นางสุวดี สิทธิผลกุล 0-2214-6492 ต่อ 888 0-2214-6499 suwadee.s@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการ
เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

นายดำรงค์ เลี้ยงชีพ 0-2214-6492 ต่อ 777 0-2214-6499 damrong.l@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการ
เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

นายเอกพล ส่งเสริม 0-2214-6492 ต่อ 666 0-2214-6499 ekaphon.s@chulaproperty.com

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ

น.ส.กัลยกร ไพศาลกชกร 0-2219-2626 ต่อ 3101 0-2219-2677 kanyakorn.p@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ

น.ส.ปาริชาติ พรวรรณนะชัย 0-2219-2626 ต่อ 3102 0-2219-2677 parichart.po@chulaproperty.com

รักษาการผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

น.ส.สุดารัตน์ ภูวสวัสดิ์ 83590 ต่อ 140 83588 sudarat.p@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

นายนิพัทธ์ สุภาภรณ์ 0-2255-9994 ต่อ 1201 nipat.s@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

นายโฆสิต ไชยศาสตร์ 0-2255-9994 ต่อ 1105 kosit.c@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

นายพรรษา จิตต์จรุงธรรม 0-2255-9994 ต่อ 1116 pansa.j@chulaproperty.com

รักษาการผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์

นางสุวดี สิทธิผลกุล 0-2214-6492 ต่อ 888 0-2214-6499 suwadee.s@chulaproperty.com

ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์

นายสมบัติ พรหมสวรรค์ 0-2214-5238 ต่อ 106 sombut.p@samyanmarket.com