สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83590 83588
83589
http://www.pmcu.co.th info@pmcu.co.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รองอธิการบดี

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 83590 83589 wisanu.s@pmcu.co.th

เลขานุการ

นางนวิยา แดงนิยม 83590 ต่อ 271 83589 nawiya.d@pmcu.co.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.ฉัตรพันธ์ จินตนาภักดี 83590 83589 chatpan.c@chula.ac.th

เลขานุการ

นางนวิยา แดงนิยม 83590 ต่อ 271 83589 nawiya.d@pmcu.co.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

รศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 83590 83589 jittisak.t@pmcu.co.th

เลขานุการ

น.ส.ศรีรัตนา เดชดี 83590 ต่อ 272 83589 sriratana.d@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย 83590 83589 vorrapong.s@pmcu.co.th

เลขานุการ

น.ส.ศรีรัตนา เดชดี 83590 ต่อ 272 83589 sriratana.d@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานกลยุทธ์องค์กร)

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช 83590 ต่อ 207 83589 surong.s@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน

น.ส.เทียนทิพย์ นาราช 83590 ต่อ 104 83588 tientip.n@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

นายภัทร ตั้งพานิชยานนท์ 83590 ต่อ 230 83589 phathara.t@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ

นายยุทธนา ปัญจธนศักดิ์ 83590 ต่อ 221 83589 yuttana.p@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ

นายพัทยา เรืองพีระกุล 83590 ต่อ 250 83589 phatthaya.r@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร)

นางสุภัตรา สีบุญเรือง 83590 ต่อ 206 83589 supattra.se@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

น.ส.สุดารัตน์ ภูวสวัสดิ์ 0-2040-6554 sudarat.p@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนการขาย

น.ส.อาภรณ์ ขำขจร 83590 ต่อ 121 83588 arporn.k@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด

น.ส.สุวรรณา เหล่าผลเจริญ 83590 ต่อ 240 83589 suwanna.l@pmcu.ac.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานการบัญชีและการเงิน)

นางเทวิกา ภู่ประเสริฐ 83590 ต่อ 103 83588 thaewika.p@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

นายวิวัฒน์ แก้วศรีจันทร์ 83590 ต่อ 140 83588 wiwat.k@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหารและงบประมาณ

น.ส.สุภาวดี เชื้อลิ้นฟ้า 83590 ต่อ 130 83588 supawadee.c@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
และรักษาการผู้จัดการแผนกการเงินองค์กร

นางสมศรี สุทธิธารณ์นฤภัย 83590 ต่อ 150 83588 somsri.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบริหารเงิน

นางบุราณี บำเพ็ญเพียร 83590 ต่อ 151 83588 buranee.b@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานสนับสนุนองค์กร)

นายภคทัชช พัศภัคชญช์ 83590 ต่อ 102 83588 wittaya.e@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

น.ส.นวรัตน์ ขุนอักษร 83590 ต่อ 310 83588 nawarat.k@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบังคับคดีและติดตามหนี้

น.ส.วาสนา สุขสมัย 83590 ต่อ 320 83588 wassana.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบริหารสัญญา

นายเจษฎา เจนอุดมทรัพย์ 83590 ต่อ 330 83588 jessada.j@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสินชัย อนันทวิชัย 83590 ต่อ 110 83588 sinchai.a@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล

น.ส. สุมนทิพย์ โพธิ์เวียง 83590 ต่อ 261 83589

ผู้จัดการส่วนการพัสดุ

นางสาวจรรยา ร่มสน 83590 ต่อ 170 83588 janya.r@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนธุรการกลาง

นางรัชดาภรณ์ พงษ์เสถียรศักดิ์ 83590 ต่อ 120 83588 rachadaporn.p@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

นายกรกฎ กุฎีศรี 0-2215-4539 ต่อ 122 korakod.k@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

นายสุทธา ฐิตวัฒนกุล 0-2215-4539 ต่อ 124 sutha.t@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมระบบ

นายทรงวุฒิ บุตรธนู 0-2160-5454 ต่อ 333 0-2160-5043 songwut.b@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมระบบ 1

นายเอกชัย หงส์จินดาสกุล 0-2160-5454 ต่อ 332 0-2160-5043 ekkachai.h@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมระบบ 2

นายนภดล โสฬส 0-2219-2626 ต่อ 3317 0-2219-2677 noppadol.s@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารโครงการ

น.ส.สิริพร จันทนเสวี 0-2215-4539 ต่อ 125 siriporn.c@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(กลุ่มธุรกิจสยาม)

นายรัฐการ เห็นสุข 89853 89854 rathakarn.h@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

นายนิพัทธ์ สุภาภรณ์ 0-2255-9994-7 0-2255-9994 ต่อ 1128 nipat.s@pmcu.co.th

รักษาการผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการ
สยามสแควร์

นายรัฐการ เห็นสุข 89853 89854 rathakarn.h@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์

นางสาวสุจิตรา คชารักษ์ 0-2251-6000 ต่อ 1501 0-2250-7557 sujittra.k@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

น.ส.ดวงดาว แสงจันทร์ 0-2214-6492-7 ต่อ 222 0-2214-6499 duangdaw.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์

นายดำรงค์ เลี้ยงชีพ 0-2214-5235-38 ต่อ 106 damrong.l@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการตลาดสามย่าน

นางสุวดี สิทธิผลกุล 0-2215-4539 ต่อ 111 suwadee.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

น.ส.พรรณวดี เอี่ยมณรงค์ 0-2160-5454 ต่อ 312 0-2160-5043 pannawadee.a@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ

น.ส.กัลยกร ไพศาลกชกร 0-2219-2626 ต่อ 3101 0-2219-2677 kanyakorn.p@pmcu.co.th

ผู้จัดการ
ส่วนปฎิบัติการพื้นที่ส่วนกลาง

นายยุทธภูมิ กลิ่นสนิท 0-2218-9853 0-2218-9854 yutapume.k@pmcu.co.th
ปรับปรุงล่าสุด: 24 มิถุนายน, 2020 - 12:41