สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
โทรศัพท์กลาง โทรสาร Website อีเมล
83590 83588
83589
http://www.pmcu.co.th info@pmcu.co.th
ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล ที่ทำงาน โทรสาร อีเมล

รองอธิการบดี

รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 83590 83589 wisanu.s@pmcu.co.th

เลขานุการ

น.ส.ฐิตานันท์ วรพัฒน์บัญชากิจ 83590 ต่อ 271 83589

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.จิตติศักดิ์ ธรรมาภรณ์พิลาศ 83590 83589 jittisak.t@pmcu.co.th

เลขานุการ

น.ส.ฐิตานันท์ วรพัฒน์บัญชากิจ 83590 ต่อ 271 83589

ผู้อำนวยการสำนักงาน

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย 83590 83589 vorrapong.s@pmcu.co.th

เลขานุการ

น.ส.ศรีรัตนา เดชดี 83590 ต่อ 272 83589

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอาวุโส

นายสมศักดิ์ เจริญผล 0-2160-5454 ต่อ 322 0-2160-5043 somsak.c@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานกลยุทธ์องค์กร)

นายสุรงค์ สุวรรณวานิช 83590 ต่อ 210 83589 surong.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

นายภัทร ตั้งพานิชยานนท์ 83590 ต่อ 230 83589 phathara.t@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ

นายพีรณัฐ เศวตวิจิตร 83590 ต่อ 221 83589 peeranut.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนบริหารธุรกิจพิเศษ

นายพัทยา เรืองพีระกุล 83590 ต่อ 250 83589 phatthaya.r@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร) และ
รักษาการผู้จัดการส่วนการขาย,
รักษาการผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรและสนับสนุนการตลาด

นางสุภัตรา สีบุญเรือง 83590 ต่อ 290 83589 supattra.se@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

น.ส.สุดารัตน์ ภูวสวัสดิ์ 0-2255-9994-7 ต่อ 1101 0-2255-9998 sudarat.p@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการขาย

น.ส.สาวิตรี พืชผล 0-2214-5235-8 ต่อ 102 - sawitree.p@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้จัดการสื่อสารองค์กร

นางกรกนก จึงภักดี 83590 ต่อ 130 83589 kornkanok.j@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานการบัญชีและการเงิน)

นางเทวิกา ภู่ประเสริฐ 83590 ต่อ 103 83588 thaewika.p@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

น.ส.อนัญพร วุฒิวรวัฒนา 83590 ต่อ 104 83588 ananporn.w@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

นายวิวัฒน์ แก้วศรีจันทร์ 83590 ต่อ 140 83588 wiwat.k@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบัญชีบริหารและงบประมาณ

น.ส.สุภาวดี เชื้อลิ้นฟ้า 83590 ต่อ 161 83588 supawadee.c@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
และรักษาการผู้จัดการแผนกการเงินองค์กร

นางสมศรี สุทธิธารณ์นฤภัย 83590 ต่อ 150 83588 somsri.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบริหารเงิน

นางบุราณี บำเพ็ญเพียร 83590 ต่อ 151 83588 buranee.b@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(สายงานสนับสนุนองค์กร - ฝ่ายกฎหมาย ,ส่วนการพัสดุ และส่วนธุรการกลาง )
และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

นายภคทัชช พัศภัคชญช์ 83590 ต่อ 102 83588 wittaya.e@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

น.ส.นวรัตน์ ขุนอักษร 83590 ต่อ 310 83588 nawarat.k@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบังคับคดีและติดตามหนี้

น.ส.วาสนา สุขสมัย 83590 ต่อ 320 83588 wassana.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบริหารสัญญา

นายเจษฎา เจนอุดมทรัพย์ 83590 ต่อ 330 83588 jessada.j@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสินชัย อนันทวิชัย 83590 ต่อ 110 83588 sinchai.a@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล

นายอาทร ใช้กิจจา 83590 ต่อ 260 83589 arthorn.c@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนการพัสดุ

นางสาวจรรยา ร่มสน 83590 ต่อ 170 83588 janya.r@pmcu.co.th

ผู้จัดการส่วนธุรการกลาง

นางรัชดาภรณ์ พงษ์เสถียรศักดิ์ 83590 ต่อ 120 83588 rachadaporn.p@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
และ
รักษาการผู้จัดการแผนกสถาปัตยกรรม

นายกรกฎ กุฎีศรี 0-2215-4539 ต่อ 122 korakod.k@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม

นายสุทธา ฐิตวัฒนกุล 0-2215-4539 ต่อ 124 sutha.t@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคารและระบบ

นายทรงวุฒิ บุตรธนู 0-2160-5454 ต่อ 333 0-2160-5043 songwut.b@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบริหารอาคารและระบบ

นายเอกชัย หงส์จินดาสกุล 0-2160-5454 ต่อ 332 0-2160-5043 ekkachai.h@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร

นายนภดล โสฬส 0-2219-2626 ต่อ 3317 0-2219-2677 noppadol.s@pmcu.co.th

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

นายณัฐวุฒิ เทศทรงธรรม 0-2215-4539 ต่อ 123 nattavude.t@pmcu.co.th

ผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ

น.ส.สิริพร จันทนเสวี 0-2215-4539 ต่อ 125 siriporn.c@pmcu.co.th

รักษาการผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์วัน

นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย 83590 83589 vorrapong.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามกิตติ์

นางนวลอนงค์ ชูเพชร 0-2251-6000 ต่อ 1501 0-2250-7557 nuananong.c@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสยามสแควร์

นายยุทธภูมิ กลิ่นสนิท 0-2218-9853 ต่อ 105 0-2218-9854 yutapume.k@pmcu.co.th

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
(กลุ่มธุรกิจสวนหลวง-สามย่านและ
ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ)

นายรัฐการ เห็นสุข 0-2214-6492-7 ต่อ 222 0-2214-6499 rathakarn.h@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการเขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน

น.ส.ดวงดาว แสงจันทร์ 0-2214-6492-7 ต่อ 888 0-2214-6499 duangdaw.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการสวนหลวงสแควร์

นายดำรงค์ เลี้ยงชีพ 0-2214-5235-38 ต่อ 106 damrong.l@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการตลาดสามย่าน

นางสุวดี สิทธิผลกุล 0-2215-4539 ต่อ 111 suwadee.s@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการจัตุรัสจามจุรี

น.ส.พรรณวดี เอี่ยมณรงค์ 0-2160-5454 ต่อ 312 0-2160-5043 pannawadee.a@pmcu.co.th

ผู้จัดการทั่วไป
ส่วนบริหารกิจการอาคารพิเศษ

น.ส.กัลยกร ไพศาลกชกร 0-2219-2626 ต่อ 3101 0-2219-2677 kanyakorn.p@pmcu.co.th
ปรับปรุงล่าสุด: 13 มิถุนายน, 2018 - 16:27